Objašnjenje stručnih pojmova iz područja zdravstava, te kvalitete i akreditacije u zdravstvu.
Namijenjen je svima od liječnika do pacijenata.
 

A

Akreditacijski postupak (Accreditation procedure)

Akreditacijski postupak (Accreditation procedure) jest postupak procjenjivanja kvalitete rada zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost odnosno privatnih zdravstvenih radnika na osnovi ocjene sukladnosti njihova rada s utvrđenim optimalnim standardima za djelatnost koju obavljaju

Analiza mogućih pogrešaka i njihovih posljedica (Failure mode and effects analysis)

Analiza mogućih pogrešaka i njihovih posljedica (Failure mode and effects analysis) jest sustavna metoda za identificiranje potencijalnih pogrešaka prije njihova nastanka (FMEA).

Analiza uzroka pogrešaka (Root eause analysis)

Analiza uzroka pogrešaka (Root eause analysis) jest metoda za identifikaciju uzroka pogrešaka (Ishikawa dijagram, Pareto analiza, i dr.).

Anesteziološki događaj (Anaesthetic event)

Anesteziološki događaj (Anaesthetic event) jest pojava komplikacija unutar 24 sata od anaesteziološkog postupka.

Audit (Audit/ Survey)

Audit (Audit/ Survey) jest sustavan, neovisan i domumentiran proces za dobivanje dokaza audita i njihovo objektivno vrednovanje kako bi utvrdio opseg u kojem su ispunjeni kriteriji audita.

Auditor (Auditor/Surveyor)

Auditor (Auditor/Surveyor) jest osoba koja ima dokazane osobne odlike i kompetentnost za provođenje audita.

C

Certifikacija/Potvrđivanje (Certification)

Certifikacija/Potvrđivanje (Certification) označava postupak kojim treća strana daje pisanu potvrdu da je proizvod, proces ili usluga u skladu s određenim zahtjevima.

Cilj kvalitete (Quality goal)

Cilj kvalitete (Quality goal) jest ono što se traži, ili čemu se teži, povezano s kvalitetom.

D

Djelotvornost (Efficiency)

Djelotvornost (Efficiency) označava odnos između postignutih rezultata i upotrijebljenih resursa.

Djelotvornost zdravstvenog postupka (Healthcare procedure efficiency)

Djelotvornost zdravstvenog postupka (Healthcare procedure efficiency) jest sposobnost pružanja većeg opsega i kvalitetnije zdravstvene zaštite istim sredstvima i troškovima u najkraćem vremenu.

Događaj koji je prepoznat prije ozljede (Near miss)

Događaj koji je prepoznat prije ozljede (Near miss) jest događaj koji nije prouzročio ozljedu, oboljenje ili oštećenje, ali ima potencijal da to učini.

I

Ishod zdravstvene zaštite (Outcome of care)

Ishod zdravstvene zaštite (Outcome of care) odnosi se na promjenu u trenutačnom (ili budućem) zdravstvenom stanju koja se može pripisati prethodno dobivenoj zdravstvenoj zaštiti; razlikuje se od rezultata koji isto tako može biti učinak primijenjene zdravstvene zaštite, ali se ne očituje u promjeni zdrav¬stvenoga stanja.

Istovrstnik (Peer)

Istovrstnik (Peer) jest osoba koja u odnosu prema drugoj osobi ima isti društveni položaj, čin, obrazovanje i ovlast.

K

Kirurški (sustavan) pregled (Tissue review)

Kirurški (sustavan) pregled (Tissue review) jest sustavan pregled primjerenosti provedenih kirurških postupaka koji uključuje korelaciju predkirurške i poslijekirurške dijagnoze s nalazima patologa.

Klinička smjernica (Clinical guideline)

Klinička smjernica (Clinical guideline) jest preporuka za izradu ili isključenje specifičnih postupaka dobivena strogim metodološkim postupkom koji podrazumjeva primjenu načela procjene zdravstvene tehnologije i medicine temeljene na dokazima.

Klinički (sustavan) pregled (Clinical review)

Klinički (sustavan) pregled (Clinical review) jest sustavna, kritička analiza kvalitete skrbi koja uključuje dijagnostičke i terapijske postupke, upotrebu resursa i ishod za pacijente na osnovi prethodno utvrđenih standarda, i koja se odnosi na definiranu skupinu pacijenata.

Klinički pokazatelji kvalitete (Clinical quality ratios)

Klinički pokazatelji kvalitete (Clinical quality ratios) su sredstva mjerenja u obavljanju zdravstvenih postupaka određenih vrijednostima koje služe za prikazivanje rezultata tih postupaka.

Kontinuitet zdravstvene zaštite (Continuity of care)

Kontinuitet zdravstvene zaštite (Continuity of care) jest zdravstvena zaštita koju tijekom vremena pruža uvijek isti liječnik; pojam se odnosi i na neometani i potpuni prijenos obavi¬jesti od jednog liječnika drugomu, te na nastavak zdravstvene zaštite u zajednici na¬kon otpusta pacijenta iz bolničke zdravstvene ustanove.

Kriteriji audita (Audit criteria)

Kriteriji audita (Audit criteria) jesu skup politika, postupaka ili zahtjeva.

Kvaliteta zdravstvene zaštite (Healthcare quality)

Kvaliteta zdravstvene zaštite (Healthcare quality) jest rezultat mjera koje se poduzimaju sukladno suvremenim spoznajama u zdravstvenim postupcima, a koje osiguravaju najviši mogući povoljan ishod liječenja i smanjenje rizika za nastanak neželjenih posljedica za zdravlje ljudi.

M

Medicina temeljena na dokazima (Evidence-based medicine)

Medicina temeljena na dokazima (Evidence-based medicine) jest savjesna i razumna primjena naboljih suvremenih dokaza kliničkih istraživanja u donošenju odluka o zdravstvenoj zaštiti pojedinačnih pacijenata (EBM).

Medicinska pogreška (Medical error)

Medicinska pogreška (Medical error) označava opći pojam za neželjeni događaj prouzročen liječenjem; primjeri: pogrešna dijagnoza, primjena pogrešnog lijeka (pogrešan pacijent, pogrešna doza, pogrešno vrijeme, pogrešan put unosa), primjena 2 ili više lijeka koji nepovoljno međusobno djeluju ili stvaraju toksične metabolite, pogrešno mjesto kirurškog zahvata, kirurška spužva ostavljena nakon kirurškog zahvata, odsutnost dijagnoze zbog nedostatka znanja liječnika o rijetkoj ili novoopisanoj bolesti.

N

Nadzor kvalitete (Quality control)

Nadzor kvalitete (Quality control) jest dio upravljanja kvalitetom usmjeren na ispunjenje zahtjeva za kvalitetu.

Neočekivana nuspojava lijeka

Neočekivana nuspojava lijeka jest svaka nuspojava čija priroda, težina ili ishod nije u skladu s navedenim u sažetku opisa svojstava lijeka.

Neočekivani neželjeni događaj (Sentinel event)

Neočekivani neželjeni događaj (Sentinel event) jest neočekivana smrt ili ozbiljna fizička ili psihološka ozljeda koja nije povezana s prirodnim tijekom bolesti; ozbiljne ozljede posebno uključuju gubitak ekstremiteta ili velike motoričke funkcije; uključuju i sljedeće, čak ako ishod nije smrt ili veliki trajan gubitak funkcije: otmica novorođenčeta ili otpust pogrešnoj obitelji, neočekivana smrt na vrijeme rođenog dijeteta, jaka neonatalna žutica (bilirubin > 513 µmol/L), kirurški zahvat na pogrešnom pacijentu ili pogrešnom dijelu tijela, kirurški instrument ili predmet ostavljen u pacijentu nakon zahvata ili nekog drugog postupka, samoubojstvo u zdravstvenoj ustanovi i trgovačkom društvu ili unutar 72 sata od otpusta, hemolitička transfuzijska reakcija zbog nekompatibilnosti krvne grupe, radioterapija pogrešne regije tijela ili s dozom 25% iznad planirane doze te ozbiljna nuspojava lijeka.

Neplanirani ponovni prijam (Emergency readmission)

Neplanirani ponovni prijam (Emergency readmission) jest ponovni prijam u bolničku zdravstvenu ustanovu unutar 30 dana na¬kon otpusta s bolničkog liječe¬nja zbog iste dijagnoze ili prijam pacijenta u bolničku zdravstvenu ustanovu nakon nekog ambulatnog postupka.

Neplanirani povratak u operacijsku dvoranu (Unplanned return to operating theatre)

Neplanirani povratak u operacijsku dvoranu (Unplanned return to operating theatre) jest povratak zbog komplikacije koja zahtijeva kiruršku intervenciju nakon što je već izveden kirurški zahvat.

Neprekidno poboljšavanje kvalitete (Continuous quality improvement)

Neprekidno poboljšavanje kvalitete (Continuous quality improvement) jest tekuće, rastuće, stalno poboljša¬vanje ustroja sustava i procesa koji se u njemu odigravaju i dovode do poboljšanja kvalitete i njezina održavanja.

Neželjeni događaj (Adverse event)

Neželjeni događaj (Adverse event) jest šteta nanesena lijekom ili nekom drugom intervencijom, kao što je kiruški zahvat; primjeri: bolnička infekcija, poslijeoperacijska infekcija rane, poslijeoperacijska plućna embolija, pogreške u primjeni lijekova, anesteziološki događaj, dekubitalni ulkus, pad s kreveta).

Nositelji zdravstvene djelatnosti (Healthcare providers)

Nositelji zdravstvene djelatnosti (Healthcare providers) su zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Nuspojava lijeka

Nuspojava lijeka jest svaka štetna i neželjena reakcija na lijek koji je primijenjen u terapijskim dozama i na ispravan način u odobrenoj indikaciji.

O

Orijentiranost prema pacijentu (Patient focus)

Orijentiranost prema pacijentu (Patient focus) da je dobrobit pacijenta temeljno polazište za odluku o zdravstvenim postupcima što uključuje njegovo pravo na suodlučivanje u cilju unapređenja kvalitete njegova života.

Osiguranje kvalitete zdravstvenih postupaka (Healthcare procedure quality assurance)

Osiguranje kvalitete zdravstvenih postupaka (Healthcare procedure quality assurance) jest sustavno praćenje i procjenjivanje obavljanja i rezultata zdravstvenih postupaka, planiranje aktivnosti radi poboljšanja zdravstvene zaštite i prevladavanja utvrđenih nedostataka u cilju ostvarenja učinkovitosti zdravstvenih postupaka i izbjegavanja štetnih neželjenih događaja.

Osiguravanje kvalitete (Quality assurance)

Osiguravanje kvalitete (Quality assurance) jest sustavno praćenje i procjenjivanje obavljanja i rezultata zdravstvenih postupaka, planiranje aktivnosti radi poboljšanja zdravstvene zaštite i prevladavanja utvrđenih nedostataka u cilju ostvarenja učinkovitosti zdravstvenih postupaka i izbjegavanja štetnih neželjenih događaja.

Osnaživanje pacijenta

Proces povećanja motivacije, znanja i vještina pacijenta potrebnih za aktivnije sudjelovanje u rješavanju problema i donošenju odluka. Postiže se unapređenjem odnosa pacijent-liječnik, međusobne komunikacije, dostupnošću zdravstvenih informacijama i adekvatnom edukacijom. Osnažen pacijent mijenja ulogu od pasivnog prema aktivnom primatelju zdravstvene skrbi.

Ozbiljna nuspojava lijeka / štetan događaj

Ozbiljna nuspojava lijeka / štetan događaj označava svaki štetan i neželjen znak, simptom ili bolest vremenski povezan s primjenom lijeka, a koji uzročno-posljedično ne mora biti povezan s primjenom lijeka; uključuje sljedeće: smrt osobe, po život opasno stanje, potrebu za bolničkim liječenjem ili produljenje već postojećeg bolničkog liječenja, trajni ili teški invaliditet ili nesposobnost, prirođenu anomaliju/manu od rođenja i ostala medicinski značajna stanja prema procjeni prijavitelja.

P

Plan kvalitete (Quality plan)

Plan kvalitete (Quality plan) jest dokument koji opisuje kako se sustav upravljanja kvalitetom primjenjuje na određeni proizvod, projekt ili ugovor, tko ih treba primijeniti i kada.

Planiranje kvalitete (Quality planning)

Planiranje kvalitete (Quality planning) je dio upravljanja kvalitetom usmjeren na određivanje ciljeva kvalitete i utvrđivanje potrebnih provedbenih procesa te odgovarajućih resursa za postizanje ciljeva kvalitete.

Poboljšanje kvalitete zdravstvenih postupaka (Healthcare procedure quality improvement)

Poboljšanje kvalitete zdravstvenih postupaka (Healthcare procedure quality improvement) jest postupak ocjenjivanja i poboljšanja tih postupaka zasnovan na multidisciplinarnom pristupu te usmjeren na cjelokupni sustav zdravstvene zaštite pacijenata.

Poboljšavanje kvalitete (Quality improvement)

Poboljšavanje kvalitete (Quality improvement) jest dio upravljanja kvalitetom usmjeren na povećanje sposobnosti ispunjenja zahtjeva za kvalitetu.

Pogreška u primjeni lijekova (Medication error)

Pogreška u primjeni lijekova (Medication error) znači lijek dati pogrešnom pacijentu, u pogrešnoj dozi, u pogrešno vrijeme, pogrešnim putem unosa.

Pokazatelj kliničke provedbe (Clinical performance indicator)

Pokazatelj kliničke provedbe (Clinical performance indicator) je podatak koji omogućuje temeljni uvid u mogući problem kliničkog upravljanja.

Politika kvalitete (Quality policy)

Politika kvalitete (Quality policy) označava sveukupne namjere i upravljanje organizacijom s obzirom na kvalitetu, a koje je u propisanom obliku objavila uprava.

Popravna radnja (Corrective action)

Popravna radnja (Corrective action) radnja kojom se uklanjaju uzroci utvrđene nesukladnosti ili druge otkrivene neželjene situacije.

Poslijeoperacijska infekcija rane (Postoperative wound infection)

Poslijeoperacijska infekcija rane (Postoperative wound infection) jest infekcija koja se pojavi najmanje 5 dana nakon kirurškog zahvata.

Poslijeoperacijska plućna embolija (Postoperative pulmonary embolism)

Poslijeoperacijska plućna embolija (Postoperative pulmonary embolism) jest plućna embolija koja se pojavi najmanje 7 dana nakon kirurškog zahvata.

Posljedična kvaliteta (Consequential quality)

Posljedična kvaliteta (Consequential quality) jest konačan rezultat strukturalne i postupovne kvalitete zdravstvenih postupaka te predstavlja mjerljivu promjenu stručno ocijenjenoga zdravstvenoga stanja, kvalitete života i zadovoljstva pacijenta.

Postupak (procedure)

Postupak (procedure) znači utvrđeni način provođenja neke radnje ili procesa.

Postupovna kvaliteta (Procedural quality)

Postupovna kvaliteta (Procedural quality) podrazumijeva metode rada u obavljanju zdravstvenih postupaka koje se sustavno provode sukladno obnovljivim i provjerljivim pravilima te koje se redovito evaluiraju i kontinuirano unapređuju.

Preispitivanje (koji provodi uprava) (Management review)

Preispitivanje (koji provodi uprava) (Management review) je radnja koja se poduzima da bi se odredila prikladnost, primjenjivost i učinkovitost predmeta koji se ispituje za postizanje postavljenih ciljeva.

Preventivna radnja (Preventive action)

Preventivna radnja (Preventive action)
je radnja kojom se uklanjaju uzroci moguće nesukladnosti ili druge moguće neželjene situacije.

Priručnik za kvalitetu (Quality manual)

Priručnik za kvalitetu (Quality manual) je dokument koji daje dosljedne informacije, za unutrašnju i vanjsku uporabu, o sustavu upravljanja kvalitetom u organizaciji.

Proces (Process)

Proces (Process) označava skup uzajamno povezanih ili međusobno ovisnih radnja koje ulazne veličine pretvaraju u rezultate.

Procjena zdravstvenih tehnologija (Healthcare technology assessment)

Procjena zdravstvenih tehnologija (Healthcare technology assessment)jest postupak analize i istraživanja kojim treba prikupiti informacije o troškovima, učinkovitosti i utjecaju primjene lijekova, medicinskih proizvoda, opreme, zdravstvenih postupaka i okoliša na pružanje zdravstvene zaštite te sigurnosti pacijenata i zdravstvenih radnika u primjeni zdravstvenih tehnologija.

Projekt (project)

Projekt (project) jedinstveni proces koji se sastoji od skupa usklađenih i upravljanih radnja, s datumom početka i završetka, koje se poduzimaju kako bi se postigao cilj sukladan posebnim zahtjevima, uključujući i ograničenja u vremenu, troškovima i resursima.

Promicanje kvalitete zdravstvene zaštite (Healthcare quality improvement)

Promicanje kvalitete zdravstvene zaštite (Healthcare quality improvement) jesu postupci kojima se omogućava povećanje utjecaja pacijenata prilikom suodlučivanja u sustavu zdravstva te time i unapređenje njihova zdravlja.

S

Sigurnost zdravstvenog postupka (Healthcare procedure safety)

Sigurnost zdravstvenog postupka (Healthcare procedure safety) podrazumijeva osiguravanje zdravstvenih postupaka od štetnih neželjenih događaja čija bi posljedica mogla biti bolest, ozljeda na radu i drugi štetni neželjeni događaji za pacijente nastali tijekom provođenja zdravstvenih postupaka zbog smanjene ili pogrešne uporabe zdravstvene tehnologije ili standardnih operativnih postupaka, odnosno nastali njihovom zlorabom. Sigurnost se odnosi na sigurnost pacijenta, zdravstvenih radnika te sigurnost zdravstvenih postupaka.

Sljedivost zdravstvenog postupka (Healthcare procedure traceability)

Sljedivost zdravstvenog postupka (Healthcare procedure traceability) jest rezultat mjera koji se postiže dokumentiranjem u provođenju zdravstvenih postupaka i analiziranjem medicinskih rezultata tih postupaka u cilju poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite.

Standardi kvalitete zdravstvene zaštite (Healthcare quality standards)

Standardi kvalitete zdravstvene zaštite (Healthcare quality standards) jesu precizni kvantificirani opisi mjerila u vezi s obavljanjem zdravstvenih postupaka, zdravstvenim radnicima, opremom, materijalima i okolišem u kojima se obavljaju zdravstveni postupci, a kojima se osigurava kvaliteta zdravstvene zaštite.

Strukturalna kvaliteta (Structural quality)

Strukturalna kvaliteta (Structural quality) podrazumijeva ukupnost materijalnih, prostornih i ljudskih kapaciteta u okviru kojih se mjeri kvaliteta zdravstvene zaštite.

Sustav kvalitete zdravstvenih postupaka (Healthcare procedures quality system)

Sustav kvalitete zdravstvenih postupaka (Healthcare procedures quality system) jest sustav kojim se osigurava koordinacija, promicanje te praćenje svih aktivnosti poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite koja se pruža pacijentima sukladno zahtjevima međunarodno priznatih standarda te znanstveno-tehnološkom razvitku.

Sustav upravljanja kvalitetom (Quality management system)

Sustav upravljanja kvalitetom (Quality management system) jest sustav upravljaljanja koji služi za upravljanje i nadziranje organizacije s obzirom na kvalitetu.

Sustavan pregled korištenja (Utilization review)

Sustavan pregled korištenja (Utilization review) procjena prikladnosti i djelotvornosti korištenja medicinskih uslu¬ga, kliničkih okruženja i postupaka.

T

Tehnički oblik tijeka zdravstvene zaštite (Technical aspect of the process of care)

Tehnički oblik tijeka zdravstvene zaštite (Technical aspect of the process of care) podrazumijeva vještinu do¬bivanja anamneze, izvedbe fizikalnog i pomoćnih pregleda, te prikladnog liječenja i praćenja.

U

Uključenost pacijenta

Uključenost pacijenta je efekt/posljedica osnaženosti podrazumijeva aktivno sudjelovanje pacijenta u donošenju odluka, planiranju, evaluaciji, istraživanjima i drugim aktivnostima zdravstvene skrb a u suradnji sa zdravstvenim profesionalcima.

Upravljanje kvalitetom (Quality management)

Upravljanje kvalitetom (Quality management) označava usklađene radnje za upravljanje i nadzor organizacije s obzirom na kvalitetu.

Upravljanje rizicima (Risk management)

Upravljanje rizicima (Risk management) djelatnosti usmjerene na sprječavanje podnošenja legalnih zahtjeva pacijenata za odštetu zbog neželjenih događaja; istodobno je upravljanje rizicima mehanizam za poboljšavanje kvalitete preko obavještavanja pacijenata i njihovih obitelji o čimbenicima rizika za neželjene događaje, te proučavanjem neželjenih događaja i njihovih uzroka, pridonosi njihovu sprječavanju.

Učinkovitost (Effectiveness)

Učinkovitost (Effectiveness) označava opseg u kojoj se ostvaruju planirane radnje i postižu planirani rezultati.

Učinkovitost zdravstvenog postupka (Healthcare procedure efficacy)

Učinkovitost zdravstvenog postupka (Healthcare procedure efficacy) odnosi se na stupanj postignutog rezultata u odnosu na očekivani rezultat zdravstvenog postupka.

V

Validacija (Validation)

Validacija (Validation) jest potvrđivanje objektivnim dokazima da su zahtjevi za predviđenu određenu uporabu ili primjenu ispunjeni.

Verifikacija (Verification)

Verifikacija (Verification) jest potvrda objektivnim dokazima da su utvrđeni zahtjevi ispunjeni.

Z

Zadovoljstvo pacijenata (Patient satisfaction)

Zadovoljstvo pacijenata (Patient satisfaction) predstavlja predodžbu pacijenta o stupnju u kojem su zadovoljeni njegovi zahtjevi.

Zapis (Record)

Zapis (Record) predstavlja dokument koji navodi postignute rezultate ili daje dokaze o provedenim radnjama.

Zdravstveni postupak (Healthcare procedure)

Zdravstveni postupak (Healthcare procedure) jest postupak koji u okviru mjera zdravstvene zaštite provode nositelji zdravstvene djelatnosti.