Stupanjem na snagu Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite („Narodne novine“ broj 118/2018) od 1. siječnja 2019. godine, Ministarstvo zdravstva preuzima sve poslove, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, prava i obveze i financijska sredstva Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Postupke započete prema odredbama Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi („Narodne novine“, broj 124/2011) koji nisu pravomoćno dovršeni do prestanka rada Agencije dovršit će Ministarstvo zdravstva prema odredbama toga Zakona.

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi bila je pravna osoba s nadležnošću na području osiguranja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite, akreditacije u zdravstvu i procesa procjene zdravstvenih tehnologija te na području osiguranja i unapređenja kvalitete socijalnih usluga i akreditacije nositelja djelatnosti socijalne skrbi utvrđena Zakonom o kvaliteti zdravstvene zaštite (NN 107/2007).
 
Prema Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012. – 2020. u kojoj su definirani prioriteti poticanja kvalitete u zdravstvenoj zaštiti  Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi ima ključnu ulogu.
 

Povijest