Hrvatska je kao aktivna članica EUnetHTA JA projekta (2010-2012) sudjelovala na EUnetHTA konferenciji na kojoj su prikazani dosadašnji postignuti rezultati unutar devet radnih paketa (WPs) navedenog projekta, prikazan budući EUnetHTA JA2 projekt (2012-2014), čiji rezultati trebaju dati okvir Europskoj Komisiji za postavljanje buduće europske mreže za procjenu zdravstvenih tehnologija,  sukladno Članku 15. Europske Direktive o pravima pacijenata u pružanju zdravstvene usluge preko granica država članica (Article 15 of Directive2011/24/EU).

Održano je i nekoliko Okruglih stolova na kojima su sudjelovali i predstavnici pacijenata te farmaceutske industrije i proizvođača medicinskih proizvoda, kao i predstavnici Ministarstava zdravstva i institucija zdravstvenih osiguranja nekoliko zemalja EU, kako bi se svi dionici uključili na najbolji mogući način u navedene procese.

Razmatrana je i uloga HTA u nacionalnim procesima povrata odnosno plaćanja troškova sa strane zdravstvenih osiguranja (engl. reimbursement process). Iskazan je i vrlo pozitivan pogled Europske Komisije na rezultate EUnetHTA JA1 projekta te uloga zajedničkih međunarodnih tzv. brzih procjena zdravstvenih tehnologija, koje će ubrzati adaptaciju na nacionalnim razinama, te povećati učinkovitost procesa procjena zdravstvenih tehnologija na nacionalnoj razini.Sve ppt prezentacije uskoro će biti dostupne na web stranicama EUnetHTA konferencije, www.eunethta2011.pl

Kategorija: