Kvalitetu zdravstvene zaštite moguće je definirati na različite načine. Svjetska zdravstvena organizacija definira je kao zdravstvenu uslugu koja po svojim  obilježjima zadovoljava definiranim zahtjevima, a sadašnjim stupnjem znanja i dostupnim resursima ispunjava očekivanja bolesnika da dobiju najbolju moguću skrb uz minimalan rizik za zdravlje i blagostanje. 
 
Prema Zakonu o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 124/11) kvaliteta zdravstvene zaštite jest rezultat mjera koje se poduzimaju sukladno suvremenim spoznajama u zdravstvenim postupcima, a koje osiguravaju najviši mogući povoljan ishod liječenja i smanjenje rizika za nastanak  neželjenih posljedica za zdravlje ljudi.  
 
Nacionalna strategija u zdravstvu 2012. – 2020. govori o potrebi provedbe načela učinkovitosti i djelotvornosti sustava kvalitete zdravstvenih postupaka na svim razinama zdravstvene zaštite, načela orijentiranosti prema pacijentu te načela sigurnosti pacijenta. Također, ističe potrebu stalnog unapređenja kvalitete zdravstvene skrbi i sigurnosti pacijenata sukladno direktivama EU-a te preporukama Vijeća Europe i Svjetske zdravstvene organizacije, uspostavljanju prihvaćenih standarda i pokazatelja kvalitete (indikatora), sustava upravljanja rizicima, unutarnje i vanjske procjene kvalitete (akreditacija) na svim razinama, nacionalnog sustava izobraze za kvalitetu i sigurnost pacijenta, jačanju uloge pacijenata te financiranju sustava kvalitete uz priznanje i nagradu za poboljšanje.