Važećim Pravilnikom o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove (NN 31/11) utvrđuju se generički akreditacijski standardi sukladno kojima se provodi akreditacijski postupak za bolničke zdravstvene ustanove.
 
Akreditacijski standardi osnova su akreditacijskog programa. Standardi predstavljaju dokument koji je donesen konsenzusom i odobren od strane priznatog tijela, koji za opću i višekratnu uporabu daje pravila, upute ili značajke za djelatnost ili njihove rezultate s ciljem postizanja najboljeg stupnja uređenosti u danom kontekstu. Akreditacijski standardi dijelom su kontinuiranog poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite. Orijentirani su prema pacijentima kao krajnjim korisnicima zdravstvene zaštite. Standardi se temelje na važećoj legislativi. Zahtjev standarda postignut  je samo ukoliko su zadovoljeni relevantni zahtjevi važeće legislative.
 
Akreditacijski standardi služe kao okvir za postizanje kvalitete no pritom ne propisuju kako doći do cilja, već se radi o putu koji se razlikuje na razinama između država, ali i između pojedinih bolničkih ustanova.
 
Indikatori su sastavni dio akreditacijskih standarda, a primjenjuju se za konkretno vrednovanje usuglašenosti sa standardima. Indikatori ukazuju na cilj u kontekstu razvoja kvalitete, što se međutim konkretizira na razini institucije.

Sukladno još uvijek važećem Pravilniku o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove (NN 31/11) akreditacijski standardi su:

  • Sustav osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite
  • Uprava bolničke zdravstvene ustanove
  • Zaposlenici bolničke zdravstvene ustanove
  • Pregled korištenja zdravstvenih usluga
  • Prava pacijenata
  • Služba za medicinsku dokumentaciju
  • Zdravstvena njega
  • Planiranje otpusta
  • Kontrola infekcija
  • Sustav upravljanja sigurnošću

Revidirana verzija hrvatskih standarda za bolničke zdravstvene ustanove (tzv. „CroS2“) je pri završetku izrade sadrži nacionalne, generičke akreditacijske standarde prema kojima će se u suradnji između bolničkih zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj i Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi (Agencija) provoditi akreditacijski postupak.

Akreditacijski postupak provodit će se u skladu sa Zakonom o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi te Pravilnikom o akreditacijskom postupku i davanju akreditacije nositeljima zdravstvene djelatnosti.

Plan rada Službe za akreditaciju (SA) Agencije u 2014.godini definiran je upravo kroz ostvarenje ta dva temeljna cilja koji su preduvjet za provođenje akreditacijskog postupka:

1.  Pravilnik o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove;

2.  Pravilnik o akreditacijskom postupku i davanju akreditacije nositeljima zdravstvene djelatnosti.

Sukladno Planu rada Agencije za 2014. godinu, Agencija / SA je u 2013. godini započela, a u 2014. godini nastavila i provela  aktivnosti u svezi oblikovanja prijedloga Pravilnika o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove  - konačnog prijedloga revidirane verzije akreditacijskih standarda za bolničke zdravstvene ustanove.

Održavani su redoviti radni sastanci povjerenstava i stručnih radnih skupina za izradu revidiranih standarda, te su usklađeni s prijedlozima iz provedene stručne Javne rasprave u koju su bile uključene sve bolničke zdravstvene ustanove i zainteresirana javnost.

U suradnji sa stručnjacima iz prakse, dio kojih je aktivno sudjelovao i u stvaranju prve verzije standarda, te temeljem zaključaka provedene Javne rasprave, Agencija / SA je izradila revidirane generičke akreditacijske standarde za bolničke zdravstvene ustanove – prijedlog Pravilnika o akreditacijskim standardima. U iste su uklopljeni i prijedlozi zaprimljene Ministarstva zdravlja, te je predmetni dokument (prijedlog Pravilnika o akreditacijskim standardima) dostavila Ministru zdravlja.

Sukladno Planu rada Agencije za 2014. godinu, Agencija / SA je provela i aktivnosti oblikovanja prijedloga Pravilnika o akreditacijskom postupku i davanju akreditacije nositeljima zdravstvene djelatnosti. U suradnji sa stručnjacima Ministarstva zdravlja, Agencija / SA je  izradila prijedlog Pravilnika o akreditacijskom postupku, usvojila naknadne prijedloge Ministarstva zdravlja i zaprimljena očitovanja relevantnih komora u zdravstvu, te predmetni dokument dostavila Ministaru zdravlja kao finalni prijedlog.

Osim navedenog, proizvodi Agencije /SA zanimljivi struci i široj javnosti su na primjer:

Pojmovnik akreditacije; priručnik  Zakoni i pravilnici vezani uz prijedlog Pravilnika o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove; Priručnik za akreditaciju bolničkih zdravstvenih ustanova; set izračuna mogućih cjenika akreditacijskog postupka za bolničke zdravstvene ustanove; prezentacije i Priručnik za samoprocjenu za bolničke zdravstvene ustanove; prezentacije i Priručnik za vanjsku ocjenu bolničkih zdravstvenih ustanova, itd.

Agencija / SA je u kontinuiranoj komunikaciji sa strukom, ali i sa svima koji iskažu zanimanje za akreditaciju, bez obzira radi li se o kratkom pitanju građana ili o stručnom mišljenju u svezi akreditacijskih standarda / postupka. Adresa za kontakt je: aaz@aaz.hr .

Vaše se mišljenje cijeni i bit ćete kontaktirani u svezi svakog Vašeg upita.


Information in English:

A revision of Croatian standards for hospitals (so-called "CroS2") is in the final phase. The revised version of the standards contains the complete collection of generic accreditation standards to be implemented in the accreditation process of the Croatian hospitals.


The accreditation is not mandatory and would be conducted in close cooperation and two-way communication between the hospitals in the Republic of Croatia and the Agency for Quality and Accreditation in Healthcare and Social Welfare (“Agency”).
 

According to the Agency’s business plan for 2014, the Agency / Accreditation Department (AD) has continued and conducted activities related to the revised proposal of the Ordinance on accreditation standards for hospitals.
Workshops and meetings with committees and expert groups have been held on regular basis.  Public hearing involving all the hospitals and other interested parties was conducted in November / December 2013, and the obtained results were further discussed to be finally elaborated with the external Croatian expert groups already in January 2014.

In collaboration with the recognized experts from the field / practice, a part of whom had actively participated already in the creation of the first version of the standards, the Agency / DA has developed a revised version of the generic accreditation standards for hospitals. The work of the Agency / DA’ s external partners, focus-groups, committees etc. was on voluntary basis. Comments and suggestions received from the Ministry of Health were elaborated and incorporated as well, and the proposal of the final revised standards (“Ordinance”) was submitted to the Minister of Health for the approval and further procedure.

In collaboration with the Ministry of Health, the Agency / DA has also prepared a draft of the Ordinance on the accreditation process. The Agency / DA adopted subsequent proposals from the Ministry of Health along with the comments received from relevant chambers in healthcare. The proposal of the final Ordinance was submitted to the Minister of Health for the approval and further procedure.

The Agency /DA has been in continuous two-way communication and active collaboration with international bodies, agencies, institutes and individuals-professionals, each of them on entirely voluntary basis.

In addition, the products of interest for both healthcare professionals and the general public are e.g.:
Glossary of accreditation; Manual on laws and regulations related to the accreditation standards for hospitals; Manual on accreditation of hospitals; Sets of calculations of potential prices of the accreditation process for hospitals; educational materials, etc.

The Agency / DA is in continuous communication with the healthcare professionals, but also with all those who express interest in accreditation, regardless of whether it is a short question or the expert opinion regarding the accreditation standards / process.

The contact address is: aaz@aaz.hr.


Your opinion and contribution is highly appreciated and you will receive a feed-back regarding any of your inquiries.

Thank you for your interest!