Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi jest pravna osoba čija je nadležnost na području osiguranja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite, akreditacije u zdravstvu i procesa procjene zdravstvenih tehnologija te na području osiguranja i unapređenja kvalitete socijalnih usluga i akreditacije nositelja djelatnosti socijalne skrbi utvrđena Zakonom o kvaliteti zdravstvene zaštite.
 
Prema Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012. – 2020. u kojoj su definirani prioriteti poticanja kvalitete u zdravstvenoj zaštiti  Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi ima ključnu ulogu.
 

Povijest