Fecal Immunochemical Test (FIT ) versus guaiac-based fecal occult blood test (FOBT) for colorectal cancer screening , EUnetHTA JA2 WP4

U EUnetHTA JA2 WP4, Služba za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije aktivno je sudjelovala kao jedan od autora u međunarodnoj procjeni (EUnetHTA JA2 WP4) kliničke validnosti i relativne kliničke učinkovitosti  i sigurnosti zdravstvenih tehnologija, medicinskih proizvoda za određivanje okultnog krvarenja u stolici: fekalnog imunokemijskog testa – FIT i gvajak testa – gFOBT, u svrhu probira populacije na kolorektalni karcinom.

Dokument završne procjene “Fecal Immunochemical Test (FIT ) versus guaiac-based fecal occult blood test (FOBT) for colorectal cancer  screening ”, nalazi se na EUnetHTA web stranicama, http://meka.thl.fi/htacore/ViewCover.aspx?id=206

Sukladno Hrvatskim smjernicama za procjenu zdravstvenih tehnologija navedeni HTA dokument bit će prilagođen na nacionalnu razinu.

Vrsta zdravstvene tehnologije: 
Medicinski proizvodi
Svrha zdravstvene tehnologije: 
Probir
Godina izdavanja:
Srpanj, 2014

Kategorija: 
Međunarodna
Status: 
Završena