14 . Trajanje hospitalizacije za ugradnju endoproteze kuka

14.1. DEFINICIJA
Broj dana boravka u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi za planiranu ugradnju endoproteze kuka u određenom vremenskom razdoblju.
 
14.2. ZNAČENJE
Endoproteza kuka se ugrađuje nakon oštećenja kuka koje se ne može popraviti konzervativnim liječenjem. Primjena umjetnih zglobova – endoproteza – svakodnevni je ortopedski zahvat, koji čini oko 30 % svih kirurških zahvata u ortopediji u svijetu. Prema podacima iz literature duljina boravka u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi pokazuje varijacije od 20 do 25 dana, sa silaznim trendom. Broj dana boravka u ustanovi je pokazatelj učinkovitosti kirurškog zahvata i liječenja, a njegovim smanjenjem smanjuje se izloženost pacijenata poslijekirurškim rizicima (bolničke infekcije i dr.). 
 
14.3. BROJNIK  
Broj dana boravka u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi pacijenata kojima je ugrađena endoproteza kuka.
 
14.4. NAZIVNIK 
Ukupan broj pacijenata kojima je ugrađena endoproteza kuka. 
 
14.5. KRITERIJI ISKLJUČENJA
Premještaj u drugu bolničku zdravstvenu ustanovu, dob manja od 15 godina, hitna ugradnja endoproteze kuka, onkološki pacijenti.
 
14.6. PRILAGODBA/STRATIFIKACIJA
Dob i spol.
 
14.7. IZVOR PODATAKA
Medicinska dokumentacija.
 
14.8. DIMENZIJA KVALITETE
Učinkovitost, sigurnost.
 
14.9. POŽELJNA RAZINA
7 dana.
 
14.10. PRIMJEDBE
Nema.
 
14.11. LITERATURA
1. Foote J, Panchoo K, Blair P, Brannister G. Length of stay following primary total hip replacement. Ann R Coll Surg Engl 2009; 91(6):500-4.
2. Hunt GR, Crealey G, Murthy BV i sur. The consequences of early discharge after hip arthroplasty for patient outcomes and health care costs: comparison of three centres with differing durations of stay. Clin Rehabil 2009; 23(12):1067-77.
3. Clarke A, Rosen R. Length of stay. How short should hospital care be?. Eur J Public Health 2001; 11(2):166-70.
 

 


Nositelj zdravstvene djelatnosti : 
Bolničke zdravstvene ustanove
Trgovačko društvo