16 . Neplanirana reoperacija ili neplanirani povratak u operacijsku dvoranu

16.1. DEFINICIJA
Učestalost neplaniranih ponovnih kirurških zahvata zbog komplikacija nakon kolecistektomije, ugradnje endoproteze kuka, hernioplastike i carskog reza izražen u postocima u određenom vremenskom razdoblju.
 
16.2. ZNAČENJE
Neplanirani ponovni kirurški zahvat ubraja se među rane komplikacije svih zahvata u cijelome svijetu. U literaturi se navodi da je učestalost neplaniranih kirurških zahvata 2 – 5 %. Ona spada u neželjene događaje koji negativno utječu na kvalitetu života pacijenata, produljuju vrijeme boravka pacijenta u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi i povećavaju troškove njegova liječenja.  
 
16.3. BROJNIK 
Ukupan broj ponovno operiranih pacijenata nakon kolecistektomije, ugradnje endoproteze kuka, hernioplastike i carskog reza.
 
16.4. NAZIVNIK
Ukupan broj pacijenata kod kojih je izvršena kolecistektomija, ugradnja endoproteze kuka, hernioplastika i carski rez.
 
16.5. KRITERIJI ISKLJUČENJA
Nema.
 
16.6. PRILAGODBA/STRATIFIKACIJA
 Dob, spol, vrsta kirurškog zahvata i vrijeme od primarnog zahvata.
 
16.7. IZVOR PODATAKA
Medicinska dokumentacija (operacijski protokol).
 
16.8. DIMENZIJA KVALITETE
Klinička učinkovitost, sigurnost pacijenata, odgovorno upravljanje, usredotočenost na pacijenta.
 
16.9. POŽELJNA RAZINA
Smanjiti broj ponovno operiranih pacijenata za 25 % do 2014. godine. 
 
16.10. PRIMJEDBE
Nema. 
 
16.11. LITERATURA
1. De Vries EN, Ramarattan MA, Somernburg SM, Gouma DJ, Bormeester MA. The incidence and nature of in-hospital adverse events: a systemetic reviev. Qual Staf Health Care 2008; 17(3): 216-23.
2. Meeks GR, Meydrech EF, Bradford TH, Hollis RS. Comparison of Unscheduled Hospital Admission Following Ambulatory Operative Laparoscopy at a Teaching Hospital and a Community Hospital. Journal of Laparoscopic Surgery 2009; 5(1). 
3. Wilson NC, Scott NS, Pediatric femoral fractures: factors influencing lenght of stay and readmission rate. Injury 2007; 38(8): 936-61.

Nositelj zdravstvene djelatnosti : 
Bolničke zdravstvene ustanove
Trgovačko društvo